Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Walne Zebranie Członków LOT WGL

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski zwołuje Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski w dniu 7 marca 2016 r. o godz. 10:00, w sali Rycerskiej w Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2015 r.
4. Podjecie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok 2015;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LOT WGL w roku 2015;
6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Zgodnie z § 20 Statutu LOT WGL Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba objętych członków wynosi: w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Drugi termin posiedzenia ustala się na 7 marca 2016r. godz. 10:30.

 

Do pobrania:

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie finansowe