Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Walne Zebranie Członków LOT WGL - 11 grudnia 2015 r.

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski zwołuje Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski w dniu 11.12.2015 r. o godz. 11:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Ustalenie programu działań na rok 2016 – podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia planu finansowego i merytorycznego na rok 2016

4. Podjęcie uchwały o przystąpieniu LOT WGL do Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski

Zgodnie z § 20 Statutu LOT WGL Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba objętych członków wynosi: w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Drugi termin posiedzenia ustala się na 11.12.2015 r. godz. 11:30.

Projekty dokumentów będących przedmiotem obrad zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wielkigoscinieclitewski.pl na 7 dni przed terminem obrad.

 

 

Dokumenty do pobrania:

1. Plan pracy LOT WGL na 2016 r.  str. 1    str. 2

2. Plan finansowy LOT WGL na 2016 r.